Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Email Liên Lạc

Email: nguyenhtx@techcombank.com.vn

Thông Tin Tuyển Dụng

 • Bán hàng / Kinh doanh, Bán hàng và Kênh phân phối, Dịch vụ khách hàng, Dịch vụ ngân hàng và Tài chính cá nhân
 • Cạnh Tranh
 • Giám đốc
 • Hồ Chí Minh
 • Nhân viên chính thức
 • Khối Bán hàng và Kênh phân phối
 • Đại học
 • 3 - 5 Năm

Hạn Chót Nhận Hồ Sơ

31/12/2019
* Ngân hàng sẽ trực tiếp liên hệ tới hồ sơ đạt yêu cầu tới vòng phỏng vấn

Giám đốc Chi nhánh Chuẩn

Quản lý toàn bộ hoạt động của đơn vị nhằm đảm bảo đạt được các chỉ tiêu KPIs về bán hàng và chất lượng dịch vụ được giao.

Managing all activities of the unit to ensure achievement of  KPIs  targets  for sales and service quality assigned.

A. Công việc:

1. Quản lý nguồn nhân lực/ Human resource management

Quản lý nguồn lực (xây dựng kế hoạch định biên, điều phối nhân lực, đào tạo, phát triển đội ngũ kế cận, xây dựng lộ trình phát triên cho CBNV, xây dựng cơ chế phân công, ghi nhận và đánh giá hiệu quả công việc của CBNV….) trong khu vực, đảm bảo duy trì nguồn lực đầy đủ và chất lượng/ Managing resources (manning plan, allocating human resource, training, developing next generation, developing career path for staff, task assigning mechanism, recognizing and evaluating the effectiveness of employees work ....) in the area, maintaining adequate and qualified resources:

 • Truyền thông, định hướng cho cán bộ trong đơn vị thực hiện theo đúng chủ trương, định hướng phát triển của hệ thống/ Communication and orientation for staff in the unit to comply with the policy, the development orientation of the system
 • Training/ Coaching / Giám sát cán bộ tại đơn vị thực hiện đúng các quy chuẩn, quy trình quy định của ngân hàng/  Training / Coaching / Monitoring staff at the unit to comply with the standards and procedures of banking regulations
 • Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, tạo dựng văn hóa doanh nghiệp tại đơn vị/ Developing professional working environment, creating organizational culture at the unit
 • Xây dựng định biên nhân sự đảm bảo cho mô hình của đơn vị hoạt động ổn định/  Developing personnel manning to  ensures for the unit to operate stably
 • Tổ chức huấn luyện, định hướng phát triển nghề nghiệp cho nhân viên,  bồi dưỡng và xây dựng cán bộ nguồn cho đơn vị,/  Organizing training, career development orientation for staff, nourish and build core staff for the unit
 • Định kỳ thực hiện đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên tại đơn vị theo quy định/  Periodically evaluating the effectiveness of the work of staff at the unit as prescribed

2. Quản lý các chỉ số bán hàng và kinh doanh/ Management  sales  and business indicators

- Triển khai các hoạt động kinh doanh tại đơn vị theo định hướng hoạt động của các Khối Kinh doanh và của Techcombank từng thời kỳ/ Implementing business operation at unit in the orientation of the  Business Divisions and Techcombank at each period

- Giao chỉ tiêu, điều phối, hỗ trợ, kèm cặp, giám sát đánh giá việc thực hiện chỉ tiêu của cán bộ nhân viên tại chi nhánh/ Assigning targets, coordinating, supporting, mentoring, monitoring, evaluating the target implementation of staff at the branch.

- Theo dõi và quản lý mức độ hoàn thành công việc so với ngân sách và chỉ tiêu/Monitoring and managing the level of work completed compared with budget and targets

- Xây dựng ngân sách theo kế hoạch hoạt động trong năm, quản lý ngân sách hoạt động của chi nhánh theo hạn mức đã được duyệt./Building the planned budget for the year activities,  operations budget management of branch under the approved limit.

- Triển khai/ duy trì và kiểm soát/ đánh giá thường xuyên/ định kỳ các hoạt động kinh doanh/ dịch vụ tại đơn vị/  Implement / maintain and control / evaluation regularly / recurring business operations / service at units

- Các hoạt động hàng ngày/Daily activities:

 • Đảm bảo chất lượng và hiệu quả của hoạt động bán tại đơn vị/  Ensuring the quality and effectiveness of sales activity at the unit
 • Trực tiếp bán hàng và hướng dẫn đội ngũ bán hàng tại đơn vị/ Direct sales and guiding the sales team at the unit
 • Phê duyệt và ký các khoản cấp tín dụng trong phạm vi thẩm quyền/ Approving and signing  credit grants in jurisdiction
 • Phê duyệt các khoản chi tiêu tài chính trong phạm vi thẩm quyền/ Approving expenditures in fiscal jurisdiction
 • Làm việc với Giám đốc Vùng về các chương trình quảng bá sản phẩm và  hoạt động đào tạo/  Working with tellers about product promotions and training activities
 • Kết hợp với các đơn vị bán khác và  Khối S&D nhằm đảm bảo hoạt động bán hiệu quả./  Combine with the other sales units and S&D to ensure effectiveness of sales activities.
 • Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Giám đốc Vùng theo từng thời kỳ/ Performing other related work as required by the Head of Region in each period

3. Quản lý chất lượng dịch vụ/ Service quality management

- Training/ Coaching / Giám sát cán bộ tại đơn vị thực hiện đúng quy định của các Bộ tiêu chuẩn CLDV của ngân hàng/  Training / Coaching / Monitoring staff at the unit to comply with the Service quality standard of Bank

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ tại các vị trí công tác đặc biệt các vị trí trực tiếp tiếp xúc với khách hàng trong đơn vị/  Regularly inspecting and supervising service quality especially the positions in direct contact with customers in the  unit

- Lên kế hoạch, định kỳ trực tiếp tiếp xúc, phỏng vấn khách hàng để tiếp thu ý kiến và xây dựng/ củng cố  chất lượng dịch vụ  tại đơn vị/  Planning,  directly periodic contacting , interviewing customers to collect opinions and build / strengthen service quality in the unit

4. Quản lý tính tuân thủ/  Compliance Management

- Triển khai đồng bộ các tiêu chí theo nguyên tắc ứng xử các vấn đề liên quan đến tuân thủ/ Implementing criteria according to the principles of conduct to issues related to compliance

- Kiểm soát mức độ tuân thủ của đơn vị đối với các nội quy, quy định, quy trình chuẩn của ngân hàng/ Controling the level of compliance of the unit with the rules, regulations, standard procedures of bank

- Đảm bảo các hoạt động của đơn vị tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ …và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs)/ Ensuring the unit's activities comply with policies, regulations, procedures and internal guidelines ... and commitment to quality of service (SLAs)

5. Quản lý tình trạng nợ/ Debt management

- Đảm bảo cán bộ tại đơn vị triển khai đẩy đủ các bước theo quy định kiểm soát vay của ngân hàng/ Ensuring staff in the unit fully implementing the prescribed steps to control bank lending

- Kiểm soát chặt chẽ tình trạng nợ có vấn đề và xử lý nợ có vấn đề tại đơn vị/ Strictly controlling debt  state problems and problems of handling  debt at the unit

- Tổ chức triển khai các công tác nhắc nợ/thu hồi nợ thường xuyên tại đơn vị/ Implementing the debt reminding work / debt collecting at unit regularly

- Trực tiếp tham gia kiểm tra thực tế các khách hàng có nợ xấu nhóm 2 cùng cán bộ của đơn vị (thực hiện hàng tuần)/ Directly testing the actual bad debt customers  of the Group 2 with staff  of units (done weekly)

- Đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm về các phương thức mới nhằm cải thiện nợ có vấn đề tại đơn vị cho Giám đốc vùng/ Contributing ideas, sharing experiences on new ways to improve the debt problem at the unit for tellers

6. Phát triển kênh bán hàng tại địa phương/ Developing sales channels locally

- Phân tích tiềm năng thị trường; Phân tích đối thủ cạnh tranh tại địa phương tìm kiếm cơ hội/ hoạt động kinh doanh cho đơn vị/ Analysis of the market potential, local competitor analysis to search for opportunities / business activities for the unit

- Tìm kiếm khách hàng, phát triển nguồn khách hàng cho đơn vị./ Searching customers, developing customer base for the unit.

- Tạo dựng và duy trì mối liên hệ với khách hàng tiềm năng trên địa bàn/ Building and maintaining relationships with potential customers in the area

7. Thiết lập quan hệ với địa phương/Establishing relationships with local

- Quan hệ / giao lưu với các ban ngành/ tổ chức /UBND tại nơi đặt trụ sở của Đơn vị./ Relationship / interaction with the departments / organizations / PPC at the headquarters of the unit.

- Đại diện ngân hàng , xây dựng và gìn giữ hình ảnh của ngân hàng tại địa bàn./ Be the representatives of bank, building and preserving bank’s images in the area.

- Thực hiện và quản lý các hoạt động vì cộng đồng do Techcombank triển khai trên địa bàn/ Implementing and managing community activities implemented by Techcombank in the local

B. Trách nhiệm:

1. Quản lý nguồn nhân lực/ Managing human resource

- Chịu trách nhiệm về năng lực và trình độ nghiệp vụ của cán bộ trong đơn vị/ Responsible for capacity and professional qualifications of the staff in the unit

- Chịu trách nhiệm về tính liên tục/ nhất quán trong định hướng kinh doanh tại đơn vị/ Responsible for the continuity / consistency in  business orientation at the unit

- Chịu trách nhiệm về tínhchính xác, công bằng, minh bạch trong đánh giá hiệu quả công việc của CBNV tại đơn vị/ Responsible for accuracy, fairness and transparency in evaluating job performance of employees in the unit

2. Quản lý các chỉ số bán hàng và kinh doanh/ Managing  business and sales indicators

- Kiểm soát rủi ro vận hành của đơn vị trong quá trình hoạt động, đảm bảo tính liên tục/ nhất quán khi triển khai các dịch vụ của ngân hàng/ Operational risk control of the unit during operation , ensuring continuity / consistency in implementing the bank's services

- Chịu trách nhiệm trước những sai sót/ vi phạm trong hoạt độnggây hiệu quả nghiêm trọng tới doanh thu/ chi phí và uy tín của đơn vị và ngân hàng/ To take responsibility for the errors / violations in operation causing serious consequences / cost and the unit's reputation and bank

- Chịu trách nhiệm với các công việc khác được giao trong phạm vi chức năng và quyền hạn của mình/ Responsible for other tasks assigned within the functions and powers of their

3. Quản lý chất lượng dịch vụ /  Services Quality Management

- Chịu trách nhiệm về chất lượng dịch vụ tại đơn vị thể hiện qua kết quả thực hiện các chương trình 5S, Chương trình khách hàng bí mật và Phản hồi yêu cầu khách hàng qua Call Center, …/ Responsible for quality of service in the unit represented by the results of the 5S program , and mystery shopping program, Feedback from customers via Call Center , ...

4. Quản lý tính tuân thủ/ Compliance Management

- Chịu trách nhiệm về những sai sót trong qua trình thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh/chỉ đạo cá nhân hoặc truyền thông không đầy đủ tới các cấp bên dưới do mình quản lý./ Take responsibility for mistakes in the process of implementing the  professional business / personal direction or communication to subordinates  under their management .- Chịu trách nhiệm nếu để phát sinh các vi phạm  nguyên tắc chung hoặc vấn đề tuân thủ của cán bộ tại đơn vị/ Responsible for the arising of the general principle violations or compliance issues of the unit staff

5. Quản lý tình trạng nợ/Debt management

- Chịu trách nhiệm về tình trạng nợ có vấn đề và kiểm soát nợ có vấn đề do yếu tố chủ quan tại đơn vị/ Responsible for debt situation problem and  control debt problem due to subjective factors in uniy

- Có trách nhiệm phối hợp với các bộ phận giám sát tín dụng, AMC, quản trị rủi ro và các đơn vị khác trong việc xử lý nợ có vấn đề/ There shall coordinate with the department CM , AMC , risk management and other units in the handling debt problems

6. Phát triển kênh bán hàng tại địa phương/ Developing sales channels locally

- Nắm rõ thị trường, đối thủ và nhu cầu dịch vụ tại địa bàn quản lý/ Understand the market, competitors and service needs in their localities

- Đại diện ngân hàng, xây dựng và giữ gìn hình ảnh của ngân hàng tại địa bàn/  Representatives of the bank, building and maintaining the image of the bank in the area

7. Thiết lập quan hệ với địa phương/ Establish relationships with local                            

- Duy trì mối quan hệ với các cấp, ban, ngành, đoàn thể tại địa phương/ Maintain relationships with all levels and departments , local organizations

 

 • Bằng cấp/ Qualification: tốt nghiệp Đại học/University graduate
 • Chuyên ngành/ Major: Tài chính ngân hàng; Ngoại thương; Kinh tế hoặc  Finance and Banking, Foreign Trade, Economics or related field
 • Kinh nghiệm/Experience: Tối thiểu 03 năm  kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng lĩnh vực liên quan trong đó tối thiểu 1 năm ở vị trí Giám đốc mảng SME/PFS/DVKH/Priority (hoặc tương đương);/ Minimum 03 years experience in the banking industry in which at least 1 year in the SME/ PFS / Customer Service/ Priority (or equivalent) segment as Director;
 • Kiến thức/Knowledge: Am hiểu về văn hóa doanh nghiệp; Am hiểu về các sản phẩm, dịch vụ của Techcombank; Quy trình, Quy chế khác của Techcombank; Quy định của Pháp luật/ Understanding of corporate culture; knowledgeable about the products and services provided; Process,  other Regulation of Techcombank; provisions of law
 • Ngoại ngữ/Foreign Language: tiếng Anh (TOEIC từ cấp 3 trở lên) hoặc ngoại ngữ khác với trình độ tương đương/ English (TOEIC grade 3 or higher) or other foreign languages ​​with equivalent qualifications
 • Yêu cầu khác/ Other Requirements: Khả năng tin học: có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm văn phòng, tài chính ngân hàng/ computing ability: experience using the administration software, finance and banking
 • Tải đơn ứng tuyển Techcombank (hoặc CV) và gửi trực tiếp về email: nguyenhtx@techcombank.com.vn
 • Liên hệ tư vấn trực tiếp (028) 3 911 6868 - Số nội bộ 8772/ hoặc Ms Nguyện - 0908631063

Kết Nối Với Techcombank

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.