Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Email Contact

Email: anhmtv2@techcombank.com.vn

Employment Information

 • Sales / Business Development, Sales and Distribution Division
 • Negotiable
 • Director
 • Ha Noi
 • Permanent
 • Khối Bán hàng và Kênh phân phối
 • Bachelor
 • 5 - 10 Years

Deadline to Apply

31/07/2019
* Ngân hàng sẽ trực tiếp liên hệ tới hồ sơ đạt yêu cầu tới vòng phỏng vấn

Giám đốc siêu chi nhánh

1. Quản lý nguồn nhân lực

Quản lý nguồn lực (xây dựng kế hoạch định biên, điều phối nhân lực, đào tạo, phát triển đội ngũ kế cận, xây dựng lộ trình phát triên cho CBNV, xây dựng cơ chế phân công, ghi nhận và đánh giá hiệu quả công việc của CBNV….) trong khu vực, đảm bảo duy trì nguồn lực đầy đủ và chất lượng:

·         Truyền thông, định hướng cho cán bộ trong đơn vị thực hiện theo đúng chủ trương, định hướng phát triển của hệ thống

·         Training/ Coaching / Giám sát cán bộ tại đơn vị thực hiện đúng các quy chuẩn, quy trình quy định của ngân hàng

·         Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, tạo dựng văn hóa doanh nghiệp tại đơn vị

·         Xây dựng định biên nhân sự đảm bảo cho mô hình của đơn vị hoạt động ổn định

·         Tổ chức huấn luyện, định hướng phát triển nghề nghiệp cho nhân viên,  bồi dưỡng và xây dựng cán bộ nguồn cho đơn vị 

·         Định kỳ thực hiện đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên tại đơn vị theo quy định

2. Quản lý các chỉ số bán hàng và kinh doanh

- Nhận chỉ tiêu và đăng ký chỉ tiêu thách thức trong hoạt động kinh doanh của đơn vị

- Triển khai các hoạt động kinh doanh tại đơn vị theo định hướng hoạt động của các Khối Kinh doanh và của Techcombank từng thời kỳ

- Giao chỉ tiêu, điều phối, hỗ trợ, kèm cặp, giám sát đánh giá việc thực hiện chỉ tiêu của cán bộ nhân viên tại chi nhánh.

- Theo dõi và quản lý mức độ hoàn thành công việc so với ngân sách và chỉ tiêu

- Xây dựng ngân sách theo kế hoạch hoạt động trong năm, quản lý ngân sách hoạt động của chi nhánh theo hạn mức đã được duyệt.

- Triển khai/ duy trì và kiểm soát/ đánh giá thường xuyên/ định kỳ các hoạt động kinh doanh/ dịch vụ tại đơn vị

- Đảm bảo tính liên tục/ nhất quán khi triển khai các dịch vụ của ngân hàng.

- Các hoạt động hàng ngày:

·      Đảm bảo chất lượng và hiệu quả của hoạt động bán tại đơn vị

·      Trực tiếp bán hàng và hướng dẫn đội ngũ bán hàng tại đơn vị

·      Phê duyệt và ký các khoản cấp tín dụng trong phạm vi thẩm quyền

·      Phê duyệt các khoản chi tiêu tài chính trong phạm vi thẩm quyền

·      Làm việc với Giám đốc vùng về các chương trình quảng bá sản phẩm và  hoạt động đào tạo

·      Kết hợp với các đơn vị bán khác và  Khối S&D nhằm đảm bảo hoạt động bán hiệu quả và chất lượng phục vụ khách hàng.

·      Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Giám đốc Vùng theo từng thời kỳ

3. Quản lý chất lượng dịch vụ

-  Training/ Coaching / Giám sát cán bộ tại đơn vị thực hiện đúng quy định của các Bộ tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ của ngân hàng

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát  chất lượng dịch vụ tại các vị trí công tác đặc biệt các vị trí trực tiếp tiếp xúc với khách hàng trong đơn vị

- Lên kế hoạch định kỳ trực tiếp tiếp xúc, phỏng vấn  khách hàng để tiếp thu ý kiến và xây dựng/ củng cố  chất lượng dịch vụ  tại đơn vị

4. Quản lý tính tuân thủ

- Triển khai đồng bộ các tiêu chí theo nguyên tắc ứng xử các vấn đề liên quan đến tuân thủ/

- Kiểm soát mức độ tuân thủ các nội quy, quy định, quy trình chuẩn của ngân hàng/Control the level of compliance with the rules , regulations , standard procedures of banks

- Đảm bảo các hoạt động của đơn vị tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ …và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs)/ Make sure the unit's activities comply with policies , regulations , procedures and internal guidelines ... and commitment to service quality ( SLAs )

5. Quản lý tình trạng nợ/Debt situation management

- Đảm bảo cán bộ tại đơn vị triển khai đẩy đủ các bước theo quy định kiểm soát vay của ngân hàng/ Ensure staff in the unit fully implementing the prescribed steps to control bank lending

- Kiểm soát chặt chẽ tình hình nợ có vấn đề và xử lý nợ có vấn đề tại đơn vị/ Strictly control debt  situation problem and handle debt issues at the unit

- Tổ chức triển khai các công tác nhắc nợ/thu hồi nợ thường xuyên tại đơn vị/ To implement debt reminding / debt collecting at the unit regularly

- Trực tiếp tham gia kiểm tra thực tế các khách hàng có nợ xấu nhóm 2 cùng cán bộ của đơn vị (thực hiện hàng tuần)/ To directly test the actual bad debt  Group 2 customers with the staff of the unit ( done weekly )

- Đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm về các phương thức mới nhằm cải thiện nợ có vấn đề tại đơn vị cho Giám đốc vùng/ Contribute ideas, share experiences on new ways to improve the debt problem at the unit for Director of the region.

6. Phát triển kênh bán bàng tại địa phương/ Sales channel development at local

- Phân tích tiềm năng thị trường; Phân tích đối thủ cạnh tranh tại địa phương tìm kiếm cơ hội/ hoạt động kinh doanh cho đơn vị/ Analysis of the market potential , competitor analysis of local to search for opportunities / activities for the business of the unit

- Tìm kiếm khách hàng, phát triển nguồn khách hàng cho đơn vị./ Search customers , developing customer base for the unit

- Tạo dựng và duy trì mối liên hệ với khách hàng tiềm năng trên địa bàn./ Build and maintain relationships with potential customers in the area

7. Thiết lập quan hệ với địa phương/ Establish relationships with local

- Quan hệ / giao lưu với các ban ngành/ tổ chức /UBND tại nơi đặt trụ sở của Đơn vị.

Đại diện ngân hàng, xây dựng và gìn giữ hình ảnh của ngân hàng tại địa bàn./ Relationship / interaction with the departments / organizations / People’s committee  at the headquarters of the unit. Representatives of the bank, building and protecting images of the bank in the area.

-  Tổ chức các hoạt động tập thể/ tham gia các  hiệp hội ngành nghề  tạo dựng mối quan hệ với cộng đồng tại địa phương./Organize group activities / participation in professional associations to build relationships with the local community .

- Thực hiện và quản lý các hoạt động vì cộng đồng do Techcombank triển khai trên địa bàn/ Implement and manage activities for the community in the area implemented by Techcombank

B. Trách nhiệm/ Reponsibilities

1. Quản lý nguồn nhân lực / Human resource management

- Chịu trách nhiệm về năng lực và trình độ nghiệp vụ của cán bộ trong đơn vị/ Responsible for capacity and professional qualifications of the staff in the unit

- Chịu trách nhiệm về tính liên tục trong hoạt động kinh doanh tại đơn vị/ Responsible for the continuity of business operations at the unit

2. Quản lý các chỉ số bán hàng và kinh doanh/ Management business and sales indicators

- Kiểm soát rủi ro vận hành của đơn vị trong quá trình hoạt động/ Control operational risk of the unit during operation

- Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương pháp đo lường, đánh giá và giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động/ Coordinate with the relevant units to build the  measurement, evaluation methods , and reduce potential risks in the activity

- Chịu trách nhiệm trước những sai sót/ vi phạm trong hoạt động của đơn vị gây hiệu quả nghiêm trọng tới doanh thu/ chi phí và uy tín của đơn vị và ngân hàng/ take responsibility for the errors / violations in the operation of the unit causing serious consequences to revenue / cost and the unit's and bank’s reputation

- Chịu trách nhiệm với các công việc khác được giao trong phạm vi chức năng và quyền hạn của mình/ Responsible for other tasks assigned within their functions and powers

- Chủ động trong việc  phản hồi các Khối doanh nghiệp và nghiệp vụ tại hội sở nhằm xây dựng và hoàn thiện các quy trình, chính sách và sản phẩm của Techcombank khi có yêu cầu/ Be proactive in responding to Business and professional division at Head Office in order to build and complete the processes , policies and products of Techcombank when required

 

3. Quản lý chất lượng dịch vụ/ Service quality management

- Chịu trách nhiệm về chất lượng dịch vụ tại đơn vị thể hiện qua kết quả thực hiện các chương trình 5S, Chương trình khách hàng bí mật và Phản hồi ý kiến khách hàng qua Call Center, …/ Responsible for service quality at the unit represented by the results of the 5S program , and mystery shopping program, Feedback from customers via Call Center , ...

4. Quản lý tính tuân thủ/ Compliance management

- Chịu trách nhiệm về những sai sót trong quá trình thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh/chỉ đạo cá nhân hoặc không đầy đủ tới các cấp bên dưới do mình quản lý./ Take responsibility for mistakes in the process of implementing the business tasks/ personal direction or not completed to the level below which they manage

- Chịu trách nhiệm nếu để phát sinh các vi phạm nguyên tắc chung hoặc vấn đề tuân thủ của cán bộ tại đơn vị/ Responsible for the arising of the general principle violations or compliance issues of staff at the unit

5. Quản lý tình trạng nợ/ Debt situation management

- Chịu trách nhiệm về tình trạng nợ có vấn đề và kiểm soát nợ có vấn đề do yếu tố chủ quan tại đơn vị/ Responsible for debt situation problem and controlling problematic debts due to subjective factors in the unit

- Có trách nhiệm phối hợp với các bộ phận Giám sát tín dụng, AMC, Quản trị rủi ro và các đơn vị khác trong việc xử lý nợ / Have the responsibility to coordinate with the department CM , AMC , risk management and other parties in the debt settlement

6. Phát triển kênh bán bàng tại địa phương/ Sales channel development at local

- Nắm rõ thị trường, đối thủ và nhu cầu dịch vụ tại địa bàn quản lý/ Understand the market, competitors and service needs in their local

7. Thiết lập quan hệ với địa phương/ Establish relationships with the local

- Duy trì mối quan hệ chặt chẽ và gắn bó với các cấp, ban, ngành, đoàn thể tại địa phương/ Maintain close relationships and attachment to the local agencies and organizations

A Kiến thức/Knowledge.

1

Bằng cấp

2

Kinh nghiệm /Experience

3

TOEIC

4

Kiến thức về dịch vụ và các sản phẩm của Techcombank

5

Kiến thức về quản trị rủi ro tín dụng

6

Kiến thức về quy trình nghiệp vụ ngân hàng

7

Kiến thức về môi trường ngành và các đối thủ cạnh tranh

B Kỹ năng chuyên môn/Professional skill

1

Kỹ năng giao tiếp tốt, sử dụng hiểu quả các phương tiện truyền thông; có khả năng thuyết trình tốt đảm bảo tính chuyên nghiệp, hiệu quả

2

Kỹ năng nhận biết, xây dựng giải pháp rủi ro, kiểm soát rủi ro

3

Khả năng thết lập các mối quan hệt ở phạm vi rộng nội bộ và bên ngoài ngân hàng

4

Am hiểu về qui trình vận hành  nói chung và nghiệp vụ vận hành giao dịch khách hàng nói riêng

5

Hiểu biết về cơ chế làm việc của Techcombank và pháp luật ngân hàng nhà nước

C Năng lực cốt lõi/Core competancies

 

Năng lực cốt lõi qui định chung

1

Khả năng áp dụng kiến thức vào công việc hiệu quả

2

Khả năng giao tiếp và truyền thông

3

Tinh thần trách nhiệm

 

Năng lực cốt lõi chuyên môn/đặc thù 

1

Khả năng đàm phán

2

Khả năng xây dựng các mối quan hệ

 

Năng lực quản lý/ Lãnh đạo

1

Khả năng lập kế hoạch và tổ chức

2

Khả năng đánh giá và ra quyết định

3

Khả năng phát triển con người

Ứng viên quan tâm vui lòng tải CV theo mẫu, lưu dưới dạng file excel và click vào nút "Ứng tuyển" để gửi hồ sơ về cho phòng Nhân sự.

Kết Nối Với Techcombank

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.