Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Email Contact

Email: nganpp@techcombank.com.vn

Employment Information

 • IT - Software, Accounting / Auditing / Tax, Banking, Quality Control (QA/QC), Risk Division
 • Negotiable
 • Manager
 • Ha Noi
 • Permanent
 • Corporate Affairs Division
 • Bachelor
 • 7 - 15 Years

Deadline to Apply

31/07/2020
* Ngân hàng sẽ trực tiếp liên hệ tới hồ sơ đạt yêu cầu tới vòng phỏng vấn

Chuyên gia Kiểm toán IT

Job Description

 • Chịu trách nhiệm Giám sát đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của:
 • (i)      công tác quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ, việc tuân thủ quy định pháp luật, quy định nội bộ đối với các hoạt động trọng yếu các hoạt động trực tiếp/ gián tiếp ảnh hưởng đến đối tượng GSĐB
 • (ii)    hoạt động của các bộ phận có chức năng kiểm tra/kiểm soát thuộc phạm vi được phân công, trên cơ sở các quy định, quy trình, kế hoạch giám sát được phê duyệt từng thời kỳ và theo định hướng rủi ro.
 • Tư vấn và hỗ trợ GĐ GSĐB rà soát công tác thực thi GSĐB của bộ phận: (a) đảm bảo thực hiện theo đúng kế hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, (b) đảm bảo các chính sách, tiêu chuẩn, và phương pháp luận của GSĐB được thực thi tại bộ phận.
 • Chịu trách nhiệm tư vấn các chương trình/ hành động thúc đẩy Văn hóa tuân thủ mạnh tại các đơn vị được phân công giám sát, góp phần bảo đảm an toàn và hỗ trợ thực thi các mục tiêu tổ chức
 • Tư vấn cho Giám đốc GSĐB chuyên sâu về nghiệp vụ của đối tượng được GSĐB và các kỹ thuật kiểm toán sâu sắc

 

Job Specification

1. Công tác đóng vai trò chủ trì, dẫn dắt quản lý tuân thủ của ĐBDN nghiệp vụ/ đối tượng giám sát được giao  (Cụ thể mảng CNTT)

 

 • Chịu trách nhiệm tư vấn công tác xây dựng, triển khai, đánh giá hiệu quả và cải tiến liên tục các chương trình/ hoạt động nâng cao năng lực tuân thủ theo phạm vi giám sát được phân công
 • Chịu trách nhiệm giám sát công tác xây dựng các nghĩa vụ tuân thủ tại các đơn vị được phân công giám sát;
 • Hỗ trợ, phối hợp với Đơn vị chủ quản trong việc đánh giá, đo lường mức độ tuân thủ các nghĩa vụ, trạng thái tuân thủ của đơn vị phụ trách;
 • Định kỳ tổng hợp và báo cáo ban lãnh đạo, TGĐ về hiện trạng, xu hướng và hiện trạng/ trạng thái tuân thủ các đơn vị thuộc phân khúc GSĐB và đề xuất các biện pháp/ hành động ngăn chặn, giảm thiểu  với rủi ro tuân thủ trọng yếu
 • Khai thác và phân tích dữ liệu danh mục nghĩa vụ tuân thủ theo yêu cầu của BLĐ
 • Báo cáo BLĐ định kỳ về trạng thái tuân thủ phân khúc GSĐB  và đề xuất các biện pháp/ hành động ngăn chặn, giảm thiểu  với rủi ro tuân thủ trọng yếu
 • Tư vấn Giám đốc GSĐB và các nhóm GSĐB trong các hoạt động:
 • Phát hiện và phòng chống hành vi vi phạm;
 • Xử lý, điều tra giám sát, quản lý, phân định trách nhiệm kiến nghị khắc phục và báo cáo Ban điều hành đối với các Vi phạm tuân thủ trọng yếu phát sinh
 • Theo dõi, báo cáo kết quả xử lý vi phạm theo quyết định/kết luận của cấp có thẩm quyền và thực hiện;
 • Phối hợp làm việc với các cơ quan chức năng liên quan đến công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm khác tại Techcombank
 • Chịu trách nhiệm cho ý kiến đối với các văn bản liên quan đến hoạt động tuân thủ/ GSĐB tương ứng đặc thù từng phân khúc

 

2. Công tác Giám sát đảm bảo

 

 1. Công tác lập Kế hoạch giám sát đảm bảo định kỳ
 • Thực hiện việc phân tích, xây dựng và đề xuất, lập kế hoạch hoạt động rà soát, giám sát đảm bảo hàng năm của bộ phận theo định hướng của TGĐ, GĐK, GĐ ĐBDN trên cơ sở xác định vùng rủi ro cao và tối ưu hóa  nguồn lực của khối, tối ưu hóa năng lực làm việc của từng cá nhân cũng như dự toán ngân sách liên quan;
 • Định kỳ tham gia việc rà soát, đánh giá lại các rủi ro và đề xuất điều chỉnh kế hoạch (nếu có).

 

 1. Công tác giám sát thực thi.
 • Nhận diện rủi ro, đo lường, đánh giá rủi ro đối với các hoạt động liên quan tới công nghệ thông tin toàn hệ thống Techcombank từ đó ưu tiên đưa vào kế hoạch giám sát đảm bảo các hoạt động, nghiệp vụ có rủi ro cao, trọng yếu.
 • Phối hợp với các mảng GSĐB khác trong việc kiểm tra, đánh giá các vấn đề liên quan tới công nghệ thông tin theo kế hoạch đã được phê duyệt.
 • Giám sát từ xa các nghiệp vụ liên quan đến hoạt động công nghệ thông tin toàn hàng để kịp thời phát hiện các rủi ro phát sinh làm cơ sở để tiến hành kiểm soát tuân thủ thông thường theo kế hoạch hoặc đề xuất giám sát chuyên đề hoặc kiểm tra đột xuất.
 • Đảm bảo việc thực thi công tác GSĐB hiệu quả, tuân thủ theo kế hoạch, mục tiêu, phạm vi, các nội dung giám sát đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; cũng như tuân thủ các quy trình, quy định, tiêu chuẩn chất lượng của hoạt động giám sát của TCB và các quy định khác có liên quan; trên cơ sở đánh giá và đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của:
 • (i)      công tác quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ, việc tuân thủ quy định pháp luật, quy định nội bộ đối với các hoạt động trọng yếu
 •  (ii)    hoạt động của các bộ phận có chức năng kiểm tra/kiểm soát

Ghi chú: trong phạm vi các đơn vị được phụ trách phân công giám sát

 • Chủ động nhận diện, đánh giá, báo cáo một cách kịp thời các đơn vị, các hoạt động , các đối tượng  có RR trọng yếu phát sinh trong phạm vi được phân công giám sát đảm bảo
 • Phối hợp với các bên có liên quan và giám sát đảm bảo công tác theo dõi, kiểm soát liên tục các đối tượng, hoạt động, vùng RR trọng yếu để kịp thời giảm thiểu rủi ro
 • Xem xét, đánh giá một cách độc lập, khách quan đối với tất cả những vấn đề rủi ro phát sinh trong quá trình GSDB  đồng thời đưa ra những cảnh báo, kiến nghị nhằm khắc phục, ngăn ngừa rủi ro.
 • Đóng vai trò trưởng đoàn với những đợt giám sát có quy mô lớn trở xuống
 • Đóng vai trò kiểm soát chất lượng GSĐB đối với các đợt giám sát theo sự phân công của GĐ GSĐB
 • Phối hợp với QTTT trong công tác  xây dựng các chính sách, quy định về tuân thủ chung, hoạt động Quản trị dữ liệu.
 • Thực hiện các công việc khác liên quan theo yêu cầu của Giám đốc ĐBDN, Giám đốc Khối

 

 

3. Công tác hỗ trợ xây dựng các nền tảng phát triển của GSĐB, ĐBDN

 

 1. Tham gia đóng góp ý kiến và hỗ trợ trong việc xây dựng/rà soát/hoàn thiện cơ chế hoạt động của Đảm bảo doanh nghiệp; Cải thiện thực tiễn giám sát đảm bảo

 

 • Tham gia, đóng góp ý kiến với BLĐ Khối, GĐ ĐBDN về việc xây dựng, triển khai Chiến lược hoạt động, cơ cấu tổ chức, cơ cấu nhân sự, nền tảng công nghệ thông tin, điều kiện cơ sở hạ tầng, Quy chế, chính sách và quy trình Giám sát đảm bảo (theo từng thời kỳ);
 • Tham gia, hỗ trợ xây dựng quy trình, hướng dẫn kiểm soát và nâng cao chất lượng giám sát đảm bảo;
 • Tham gia đóng góp ý kiến vào việc thiết lập hệ thống KPIs hàng năm phù hợp để đánh giá chất lượng công việc cho nhân viên định kỳ 6 tháng và hằng năm.

 

 1. Tham gia đóng góp ý kiến, hỗ trợ trong việc quản lý và phát triển nguồn lực giám sát

 

Thực hiện các chương trình đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ và các kỹ năng kiểm tra giám sát, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn.

 • Kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn
 • Có trình độ đại học trở lên thuộc một trong các các ngành:  CNTT, Điện tử viễn thông, kế toán, kiểm toán, tài chính, ngân hàng kinh tế, quản trị kinh doanh.
 • Ưu tiên có chứng chỉ chuyên môn chuyên nghiệp (như CISA, CPA, ACCA, CA, CIA).
 • Có ít nhất 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán, tài chính ngân hàng trong đó có ít nhất 5 năm trong lĩnh vực làm việc, kiểm toán/kiểm tra hoạt động CNTT trong ngân hàng.
 • Có kinh nghiệm và kỹ năng quản lý.
 • Có khả năng làm việc bằng tiếng Anh.
 • Năng lực /kỹ năng: 
 • Năng lực và kỹ năng mềm cần thiết cho vị trí (Như bảng phía dưới)
 • Yêu cầu khác
 • Am hiểu về quản trị doanh nghiệp theo các tiêu chuẩn quản trị, thông lệ tiên tiến.
 • Am hiểu về các quy định pháp luật nói chung và ngân hàng tài chính nói riêng.
 • Am hiểu về các quy tắc quản trị rủi ro theo các thông lệ và chuẩn mực tiên tiến.
 • Là người có tính chính trực, trách nhiệm, có tư duy độc lập, khách quan và tác phong chuyên nghiệp.

Ứng viên quan tâm vui lòng tải CV theo mẫu, lưu dưới dạng file excel và click vào nút "Ứng tuyển" để gửi hồ sơ về cho phòng Nhân sự.

Connect With Techcombank

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.