Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Date posted
1 CVCC/ CV Thiết kế giải pháp (Solution Designer) Ha Noi 22/01/2019
2 Kiến trúc sư giải pháp (Solution Architect) Ha Noi 22/01/2019
3 Tư vấn nghiệp vụ (BA) Ha Noi 22/01/2019
4 Chuyên viên cao cấp Network và VoIP Ha Noi 22/01/2019
5 Chuyên viên vận hành hệ thống máy chủ và lưu trữ (Linux) Ha Noi 22/01/2019
6 Chuyên viên cao cấp Quản trị Cơ sở dữ liệu Ha Noi 22/01/2019
7 Chuyên gia/CVCC/ CV đánh giá an ninh thông tin (Pentest) Ha Noi 22/01/2019
8 CVCC/CV Hỗ trợ Dự án Ha Noi 04/01/2019
9 Chuyên viên cao cấp Phát triển & Vận hành Ứng dụng (Senior DevOps) Ha Noi 04/01/2019
10 Giám đốc Phát triển Năng lực Ha Noi 04/01/2019
11 CVCC/ CV Phát triển Năng lực, khối Vận hành & Công nghệ Ha Noi 04/01/2019
12 Chuyên viên Cao cấp Quản lý Tuân thủ An ninh Thông tin Ha Noi 04/01/2019
13 Giám Đốc Triển khai Thay đổi Hệ thống (Mảng Hạ tầng) Ha Noi 04/01/2019
14 Chuyên viên quản lý chứng từ bán lẻ (Cộng tác viên - TTS) Ha Noi 04/01/2019
15 Senior Solution Architect Ha Noi 25/12/2018
16 Application Development & Operation Manager (Risk Solution) Ha Noi 25/12/2018
17 Application Development & Operation Manager (Finance Solution) Ha Noi 25/12/2018
18 Application Development & Operation Manager (HR Solution) Ha Noi
Ho Chi Minh
25/12/2018
19 [Thực tập sinh] - IT, Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (IB19) Ha Noi 01/12/2018
20 Chuyên viên thu hồi nợ tín chấp tại Hà Nội Ha Noi 19/11/2018
Kết nối LinkedIn
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.