Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Date posted
1 Chuyên viên cao cấp vận hành tín dụng_ Khối Ngân hàng bán buôn Ho Chi Minh 21/02/2019
2 Chuyên viên khánh tiết Ha Noi 21/02/2019
3 Chuyên viên cao cấp Đầu tư và Cấu trúc nợ, Khối Nguồn vốn và Thị trường tài chính Ha Noi 20/02/2019
4 Chuyên viên cao cấp hoạch định chính sách nhân sự, khối Quản trị Nguồn nhân lực Ha Noi 19/02/2019
5 Senior Data Scientist Ha Noi 18/02/2019
6 Giám Đốc Phân Tích Tín Dụng Ha Noi 18/02/2019
7 Chuyên viên/ Chuyên viên cao cấp phân tích tín dụng Ha Noi 18/02/2019
8 Chuyên viên cao cấp Tạo nguồn (Employer Branding) Ho Chi Minh 17/02/2019
9 [Hà Nội] Chuyên viên Bán hàng Trực tiếp Ha Noi 16/02/2019
10 Data Scientist, Khối Bảo Hiểm Ha Noi 16/02/2019
11 CVCC/ CV Hỗ trợ Sáng kiến, Khối Ngân hàng Giao dịch Ha Noi 16/02/2019
12 Chuyên viên Tư vấn Dịch vụ Tài chính Cá nhân Ha Noi 15/02/2019
13 Nhân viên quản lý hiệu quả kinh doanh (cộng tác viên), Khối Dịch vụ ngân hàng và Tài chính cá nhân Ha Noi 15/02/2019
14 Chuyên gia tư vấn chiến lược, Khối Chiến lược và Phát triển ngân hàng Ha Noi 15/02/2019
15 Chuyên viên cao cấp tư vấn Chiến lược, Khối Chiến lược và Phát triển ngân hàng Ha Noi 15/02/2019
16 Chuyên gia Phát triển kinh doanh - phân khúc AFF, Khối Dịch vụ Ngân hàng và Tài chính cá nhân Ha Noi 15/02/2019
17 Chuyên gia phát triển kinh doanh theo phân khúc, Khối Dịch vụ ngân hàng và Tài chính cá nhân Ha Noi 15/02/2019
18 Training Team Leader Ho Chi Minh 14/08/2018
19 Giám đốc Chi nhánh (Branch Manager) - KV HCM (Quận 5; Quận 6; Quận 11; Tân Phú; Bình Tân) Ho Chi Minh 23/06/2018
20 Giám đốc Phát triển năng lực Ha Noi 22/06/2018
Kết nối LinkedIn
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.